วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555


วิชาอาเซียนศึกษา ระดับปวช.1

คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาประวัติความเป็นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย โครงสร้าง ภาพรวม ที่มาคำศัพท์ และที่มาของAFTA เขตการค้าเสรีและสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานประชาคมอาเซียนและเหตุผล องค์ประกอบของประเทศร่วมเจรจา  ที่มีผลกระทบต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย

มาตรฐานรายวิชา

ใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการทำงาน  กระบวนการพัฒนาค่านิยม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  เพื่อให้เกิดค่านิยม ตระหนัก เจตนคติในการเป็นสมาชิกที่ดี การเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาซียน รู้แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางประชาสังคมวัฒนธรรม ปรับตนในการเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้กฎบัตรของอาเซียนสามารถดำรงชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.มีความรู้เข้าใจประวัติความเป็นมา  ความสำคัญ วิวัฒนาการ ของกลุ่มอาเซียนสู่การพัฒนาเป็นประชาคมอาเซียน

   2.  มีความรู้เข้าใจกลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน  คำอภิธานศัพท์ ของอาเซียนสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง

  3. มีความรู้เข้าใจ  วิเคราะห์การดำเนินงานของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community- APSC)   เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนอยู่อย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน
        4.  มีความรู้เข้าใจ  วิเคราะห์การดำเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้
          5. มีความรู้เข้าใจ วิเคราะห์การดำเนินงานประชาสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนอยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการพัฒนาในทุกด้านและมีความมั่นคงทางสังคม (social security)
           6.  มีความรู้เข้าใจ ความเป็นมาเขตการค้าเสรีอาเซียนและ หลักการ เหตุผลของประเทศคู่เจรจาในความสัมพันธ์ที่ดีต่อกลุ่มอาเซียน
           7.  มีความรู้เข้าใจ ตระหนัก ต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบสามารถปรับตนเองดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทย ประชาคมอาเซียน  และสังคมโลกได้อย่างมีความสุข

 โครงการสอน

สัปดาห์

เนื้อหาหลัก/เนื้อหาย่อย

จำนวนคาบ
หมายเหตุ

1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน
1


2
กำเนิดอาเซียน
1


3
ความสำคัญของอาเซียน
1


4
ความร่วมมือกันของอาเซียน
1


5
ประเทศลาว
1


6
ประเทศกัมพูชา
1


7
ประเทศมาเลเซีย
1


8
ประเทศบรูไน
1


9
ประเทศสิงค์โป
1


10
ประเทศเวียดนาม
1


11
ประเทศอินโดนีเซีย
1


12
ประเทศฟิลิปปินส์
1


13
ประเทศพม่า
1


14
ประเทศไทย
1


15
ความรู้เรื่อง AEC
1


16
ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซีย
1


17
เขตการค้าเสรีอาเซียน
1


18
นำเสนอ

30 คะแนน

รวม
18


  การประเมินผลรายวิชา

1. การแบ่งหน่วยการเรียน        

เนื้อหาหลัก                                                17              หน่วย
เนื้อหาย่อย                                      หน่วย           

 2. อัตราส่วนคะแนน

อัตราส่วนคะแนนเก็บระหว่างภาค : คะแนนสอบปลายภาค
            70         :              30   คะแนน

 3. คะแนนตลอดภาคเรียนแบ่งเก็บ ดังนี้     

รายละเอียด
คะแนน
หมายเหตุ
3.1 คะแนนรายจุดประสงค์/งานที่มอบหมาย
             50          คะแนน
-
3.2 คะแนนสอบกลางภาคเรียน
                     -            คะแนน
ไม่สอบแก้ตัว
3.3 คะแนนจิตพิสัย
                    20           คะแนน
-
3.4 คะแนนนำเสนอ
                    30           คะแนน
-

4.  แผนการประเมินผลการเรียน   มีดังนี้

4.1 หน่วยการเรียนที่เก็บคะแนนรายจุดประสงค์  ได้แก่ หน่วยการเรียนที่  1-17
4.2 หน่วยการเรียนที่สอบเก็บคะแนนกลางภาค   ได้แก่ หน่วยการเรียนที่  -
4.3 หน่วยการเรียนที่สอบเก็บคะแนนปลายภาค   ได้แก่ หน่วยการเรียนที่  1-17
4.4 จุดประสงค์ด้านจิตพิสัยที่ประเมิน
4.4.1                        ครูผู้สอน20  คะแนน   ประกอบด้วย
                                                                         เวลาเรียน                  7     คะแนน
                                                                         ความพร้อม                  6   คะแนน
                                                                         พฤติกรรมการเรียน     7   คะแนน

5.               เกณฑ์ผ่าน
 5.1  มีเวลาเข้าห้องเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ                                80    ของเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร
 5.2  มีคะแนนเก็บจากจุดประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ             50    ของคะแนนรวม
 5.3 รายจุดประสงค์ใดไม่ผ่านร้อยละ 50 ให้ซ่อมได้ไม่เกิน       2      ครั้ง
5.4  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ             50     ของคะแนนรวม

6.               เกณฑ์ค่าระดับคะแนน

ผลการเรียน   ผ
ได้คะแนน  80-100  คะแนน
ผลการเรียน   ผ
ได้คะแนน  75-79    คะแนน
ผลการเรียน  ผ
ได้คะแนน  70-74    คะแนน
ผลการเรียน   ผ
ได้คะแนน  65-69    คะแนน
ผลการเรียน   ผ
ได้คะแนน  60-64    คะแนน
ผลการเรียน   ผ
ได้คะแนน  55-59    คะแนน
ผลการเรียน  ผ
ได้คะแนน  50-54    คะแนน
ผลการเรียน   มผ
ได้คะแนน  0-49      คะแนน
ปวช.1

เอกสารประกอบการเรียน                                                               ค้นคว้าเพิ่มเติม
1 อาเซียนศึกษา                                         1. http://www.surin.rmuti.ac.th
                                                                    2.. www.mfa.go.th/asean